خط مشي كيفيت و HACCP شركت آرد تجارت


شركت آرد تجارت ، توليد كننده انواع آرد گندم ،در سال 1376 به بهره برداري رسيد و به منظور افزايش بهره‌وري، رضايت مشتريان، بهبود مستمر در ارائه محصولات و نهايتاً ايجاد ارزش افزوده، سيستم مديريت كيفيت و HACCP مستندي مبتني بر استاندارد ISO9001- 2000 و سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط بحراني HACCP استقرار يافته و جهت تداوم تناسب آن با اهداف شركت در جلسات بازنگري مديريت، مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.هدف اصلي سياست كيفيت و HACCP شركت، تامين نيازمندي‌هاي مشتريان جهت فراهم نمودن رضايت و اعتماد آنان ،با استفاده ازراهكارهاي ذيل مي باشد:

  • ارتقاء سطح آگاهي، دانش و مهارت كاركنان در سطوح مختلف، از طريق آموزش و بكارگيري آخرين دستاوردهاي علمي و جلب مشاركت آنان بوسيله نظام‌هاي تشويقي مناسب
  • جلب رضايت مشتريان از طريق ارتباط بيشتر با مشتريان، بهبود مستمر كيفيت محصولات، اقدامات پيشگيرانه و اعمال كنترل‌هاي لازم
  • برنامه‌ريزي و تامين به موقع منابع مورد نياز از طريق انجام بازنگري‌هاي دوره‌اي از عملكرد سيستم كيفيت
  • رعايت اصول بهداشتي در توليد
  • توليد محصولات بصورت بهداشتي و عاري از هرگونه آلودگي

بنابراين مديران واحدها موظف هستند كه بر اساس اين اهداف ، در حوزه مسئوليت خود، اهداف اجرايي قابل سنجش را تعريف نموده و سيستمي را براي اندازه‌گيري آن معرفي نمايند تا مديريت را در تحقق اين مهم ياري دهند. اين خط مشي در تمام شركت توزيع گرديده، درك شده و به اجرا در مي‌آيد.